Skip links

incredible
success stories

Donna Lynn Calleja Donna Lynn Calleja

After
Before
After
Before

L-iktar esperjenza li qatt ma kont nimmagina li ser jirnexxieli fiha!

Qatt ma habbejt l-isports, dejjem kont ingib skuza ghall-P.E. l-iskola, daqqa ghax haga u daqqa ghax ohra.

A New, Better Life: ma setghux isibu isem ahjar minn hekk; ghaliex lili verament tawni HAJJA GDIDA. Illum sirt ma taghddix gurnata li ma naghmilx training (apparti l-Hadd ghax dik ir-rest day tieghi ).

Però jekk ikun hemm gurnata matul il-gimgha li ma nkunx nista’ naghmel mod iehor milli naqbez it-training, tkun ser taghtini rasi Halliha li imbaghad l-ghada naghmel xi zewg sessions biex inpatti.

ANBL raw kif jadattaw ghal-bzonnijiet ta’ KULHADD: Live online sessions, mhux sempliciment video, imma l-coaches sahansitra jikkowcjani bhallikieku qieghda fl-istudio.

U xi nghidu ghall-ammonti ta’ sessions li jaghmlu matul il-gurnata?

Jibdew minn kmieni daqs 5.40am u jibqghu sejrin sa 7pm. Bellezza m’hemmx kelma ohra

After
Before
After
Before

let's talk let's talk

Fill in your contact details below if you'd like to receive more information or if you'd like a member of our team to get in touch to discuss your requirements in more detail.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag